Public
Authored by fusion33

Vay nhanh lai suat thap thu tuc don gian nhat cung voi nha kinh doanh Kingbank com

Vay nhanh lãi suất thấp thủ tục đơn giản nhất cùng với nhà kinh doanh Kingbank.com

Với thời đại công nghệ kĩ thuật số lên ngôi, việc tiếp cận với nhiều nguồn vốn cho vay khá dễ dàng. Tuy vậy, làm sao để vay được nguồn vốn mà nhà cung cấp có thể vay tiền bảo mật thông tin cho bạn là một chuyện hết sức khó khăn. Tuy vậy, với sự hỗ trợ của lực lượng dày đặc kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi tin rằng có thể cho bạn không chỉ Vay tiền nhanh đơn giản mà còn nhanh chóng, tiết kiệm, an toàn. Có khá nhiều cách để vay, ví dụ như vay tín chấp.

HỒ SƠ VAY TÍN CHẤP:

1.VAY THEO LƯƠNG:
Hộ khẩu ( photo cả cuốn)
Chứng minh nhân dân
Hợp đồng lao động ( photo nếu có), giấy xác nhận công tác.
Sao kê 3 tháng lương gần nhất/ 3 bảng lương gần nhất/ xác nhận 3 tháng lương gần nhất (không có tháng nào <3tr)
Ảnh 3x4

2. VAY THEO BẢO HIỂM NHÂN THỌ:
Hộ khẩu ( photo cả cuốn)
Chứng minh nhân dân
Hợp đồng bảo hiểm
2 kỳ phí đóng bảo hiểm gần nhất nếu đóng theo quý hoặc theo năm/ 6 kỳ phí gần nhất nếu đóng tháng
Ảnh 3x4

3. VAY THEO HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN: (hóa đơn điện sinh hoạt hoặc kinh doanh)
Hộ khẩu ( photo cả cuốn)
Chứng minh nhân dân
3 hóa đơn tiền điện gần nhất >250.000đ
Ảnh 3x4

4. VAY THEO THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
Hộ khẩu ( photo cả cuốn)
Chứng minh nhân dân
Ảnh 3x4
Thẻ bảo hiểm y tế photo

5. VAY GIẤY PHÉP KINH DOANH
Hộ khẩu ( photo cả cuốn)
Chứng minh nhân dân
Ảnh 3x4
Giấy phép kinh doanh photo

Vay bảo mật thông tin tại Kingbank.com

Hay cho vay từng lần: áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần.
Cho vay theo hạn mức tín dụng: áp dụng với khách hàng vay ngắn hạn có nhu cầu Vay tiền nhanh đơn giản thường xuyên, kinh doanh ổn định.

Cho vay theo dự án đầu tư: khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.
Cho vay hợp vốn: Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn lớn, thời hạn vốn vay khá dài, chúng tôi sẽ đứng ra làm đầu mối dàn xếp, huy động các nguồn vốn từ nhiều định chế tài chính khác nhau trong và ngoài nước để cùng đầu tư vào một hay nhiều dự án.

Xem thêm về : Vay tín chấp tiêu dùng

Cho vay vốn theo hợp đồng

Cho vay trả góp: khách hàng vay vốn với thỏa thuận sẽ hoàn trả gốc và lãi thành nhiều kỳ trong thời hạn cho vay.

Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: chúng tôi cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng Vay nhanh lãi suất thấp thủ tục đơn giản nhất trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định.

Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: chúng tôi chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động (ATM)..

Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà chúng tôi thỏa thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phủ và NHNN Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm; phù hợp với quy định tại Quy chế này và điều kiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi và đặc điểm của khách hàng vay.

86 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment